USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

2020 Yılı, e-Dönüşüm Mevzuatı Bilgilendirme Semineri Hk.


05.11.2019

2020 Yılı, e-Dönüşüm Mevzuatında Yenilik ve Değişiklikler
Program:
13.50 – 14.00 Açılış
14.00 – 14.20 İzibiz Özel Entegratörlük Sunumu
14.20 – 15.20 VUK 509 Numaralı Genel Tebliğin Getirdikleri
01 Ocak 2020 ve 01 Temmuz 2020 tarihlerinde e-Dönüşüm Belgelerine Dâhil Olacaklar
 e-Fatura uygulamalarına dâhil olacaklar
 e-Arşiv Fatura uygulamasına dâhil olacaklar
 e-Müstahsil Makbuzu uygulamasında mevcut durum
 Bavul Ticaretinde e-Fatura uygulama zorunluluğu
 e-İrsaliye uygulamasına dahil olacaklar
 e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olacaklar
 İhracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasında mevcut durum
Mükellefiyet Gruplarına Göre Zorunluluklar
 2018 Yılı Hasılatı 10 Milyon ve üzeri olanlar,
 Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler,
 Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar,
 ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki mallar ile ilgili lisans alan (Bayi lisansı dâhil) mükellefler ile (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler,
 2018 veya izleyen hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
 Vergiler dâhil 30.000 TL (vergi mükelleflerine düzenlenen 5.000 TL’yi) aşan faturalar için (GIB e-belge Portalı üzerinden) e-Arşiv Fatura düzenleme zorunluluğu,
 4634 Sayılı Şeker Kanunun 2inci maddesinin e bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler,
 e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan GTİP:72 ile GTİP:73 demir veya çelikten eşyaların imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler.
 Gübre takip sistemi’ ne kayıtlı kullanıcılar.
 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleriyle yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin
 e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden Müstahsil Makbuzu da düzenliyor olanlar,
 Serbest Meslek Mensupları,
 Soru ve Cevaplar
15.20 – 15.30 e-Fatura/e-Arşiv Fatura Uygulamaları
 İhracat işlemlerinde düzenlenen elektronik faturalar
 İnternet Satışı için düzenlenen e-Arşiv Faturalar
 Temel/Ticari e-Fatura farklılıkları
 İade, Tevkifat, İstisna, Özel Matrah, İhraç Kayıtlı elektronik faturalar
 SGK’ ya kesilen elektronik faturalar
 e-Arşiv Fatura Özel Entegratör Uygulama ve Rapor Gönderimi
15.30 – 15.50 Çay Kahve arası
15.50 – 16.20 Şimdi Ne Yapmalıyız?
 Mali Mühür Başvurusu
 Elektronik GIB Başvuruları (e-Fatura ve e-Defter için)
 E-Fatura veya e-Deftere uygun Yazılım tedarikleri,
 Özel Entegratörde Kayıt İşlemleri ve Mali Mühür ile Aktivasyon İşlemleri,
 Özel Entegratörlük Maliyetleri,
 Belirlenen tarihlerde Canlı Uygulamaya geçilmesi,
 Soru ve Cevaplar
16.20 – 16.50 e-Defter Uygulamaları
19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3 Sıra No.lu
Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 E-Defter Uygulamasına geçme zorunluluğu ve geçiş tarihleri,
 Bağımsız denetime tabi olan ticaret şirketleri e-Defter tutma zorunluluğu,
 Elektronik ortamda tutulan defterlerin, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemlerinde ya da
Başkanlıktan izin alabilen güvenli saklamacı kuruluşlar bünyesinde de saklanması
zorunluluğu,
 Aylık berat dosyası oluşturma ve Gelir İdaresi Başkanlığı e-Defter uygulamasına
izleyen 3 ay içinde yükleme işleminin, üç aylık geçici vergi dönemleri bazında (bu
döneme ait aylar için) ve geçici vergi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar
gerçekleştirilebilmesi,
 Elektronik defterlerin imzalama yöntemlerindeki değişiklikler,
 e-Defter Değişiklik Tebliğ taslağı ile e-Defter dosyaları ve belgelerinin zayi olması
halinde izlenecek usul ve esasların açıklığa kavuşturulması,
e-Defter Uygulamasında Özellik İçeren Hususlar
 e-Defter Tabi Mükellefin düzenlediği, SATIŞ e-Faturalarının ve ALIŞ e-Faturalarının
Entegratörden Alınması ve Muhasebe Kayıtları, Konnektör Uygulaması
 Aynı aya ait belgelerin Toplu Muhasebe Fişine kaydı ve bu muhasebe fişinden belge
bazında muhasebe fişi oluşturma, (Çoklu Belge Girişi)
 Banka hareketlerinin tek bir fişte “Muhasebe Fişi” olarak kaydedilmesi
 Datasoft e-Defter Uygulamasına aktarılan verilerde değişiklik yapılması
 Çek/Senet belgeleriyle Çek/Senet Bordrosu işlenmesi arasındaki fark
 GİB’ e berat gönderimi öncesi yapılması gereken son kontroller
 GİB’ e berat yükleme sonrası ilgili dönemde değişiklik yapmak gerektiğinde izlenecek
yol
 E-Defter Arşivlerinin Gelir İdaresi Başkanlığından e-Arşiv izni almış olan İzibiz Özel
Entegratör Firmasında arşivlenmesinin yöntem ve maliyeti,
16.50 – 17.15 Soru-Cevap ve Kapanış

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 80
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 0
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 17202
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17624