USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü Hk.


02.04.2019

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza gönderilen yazıda 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik gereği gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği belirtilmekte olup, sisteme kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olmasının idari yaptırım gerektirdiği de gözetilerek, 20.000 TL ile 1.000.000 TL arasında para cezası olduğu belirtilmiştir. 


Anılan Kanunun;

“Tanımlar” başlıklı 3üncü maddesinde veri sorumlusu; “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak, kişisel veri işleme ise; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” olarak tanımlanmış,

-“Veri Sorumluları Sicili” başlıklı 16ncı maddesinin birinci fıkrasında “Kurulun gözetiminde, Başkanlık tarafından kamuya açık olarak Veri Sorumluları Sicili tutulur” hükmü, ikinci fıkrasında ise “Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır.” Hükmü, 18inci maddesinde ise “Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükünlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idari para cezası verileceği” hükmü yer almaktadır. 

İkincil mevzuat düzenlemesi çerçevesinde hazırlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmeliğin 4üncü maddesinde Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) “Veri sorumluların Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi” olarak tanımlanmış, 5inci maddesinde ise “Veri sorumluları, kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sicile kaydolmak zorundadır” hükmü yer almıştır. 


Ayrıca Kanunun 16ncı maddesi ikinci fıkrasında bazı veri sorumluları için Veri Sorumluları siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğüne istisna getirme konusunda Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (Kurulu) yetki verilmiş olup bu yetki çerçevesinde Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirleyen 2018/32 sayılı Kurul Kararı 15/05/2018 tarihli Resmi Gazetede, 2018/68, 2018/75 ve 2018/87 sayılı Kurulu Kararları ise 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 


Anılan istisnalar kapsamı dışında kalan tüm veri sorumlularının kayıt yükümlülüğü başlama tarihleriyle ilgili olarak 18/08/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararına göre;

-- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

- Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.10.2018 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmesi,

- Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.01.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmesi,

- Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihinin 01.04.2019 olması ve Sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmesi uygun görülmüştür. 

Bilgilerinize sunarız. 

Saygılarımızla,

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası

 

 

Bilgi edinilebilecek kaynak adresler:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu : https://www.kvkk.gov.tr

VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr

Sorularla VERBİS : https://verbis.kvkk.gov.tr/UploadedFiles/SORULARLA_VERBİS.pdf

Veri Sorumlusu Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2032/Veri-Sorumlusu-Kimdir

İlgili Kişi Kimdir? : https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2034/Ilgili-Kisi-Kimdir

 

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 43
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 6049
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 16334
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 17026