USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:

Mali Politika


            MALİ POLİTİKAMIZ

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere 1923 yılında kurulmuştur.

 • Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, belge bedelleri, iştiraklerden ve sair gelirlerden oluşan kaynakları ile yukarıda zikredilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturmaktadır.
 • 5174 sayılı kanun çerçevesinde faaliyetlerini yürüten Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet gösteren ve mali kaynakların yönetimi izlemesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlamaktadır. Odamız meclisinin onayladığı bir bütçe ile faaliyet göstermektedir.
 • Yönetim Kurulu, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Oda Meclisine haftalık ve aylık olmak üzere kanunen belirtilen şekil ve içerik başta olmak üzere istenilen diğer raporlar verilmektedir.
 • Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Odamızı Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar.

 

A) MUHASEBE YÖNETİMİ

 • Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetleri sonucu ortaya çıkan varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme sınıflandırma özetleme çözümleme ve yorumlama ilkeleri ve yöntemleridir.

 

 

 

AMAÇ – KAPSAM:

 • Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası 5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği dahilinde meclisin onaylayacağı yıllık cari bütçesini hazırlamakta ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütmektedir. Oda bütçesi, Birlikçe hazırlanacak tipe ve tespit olunacak muhasebe usullerine uygun olarak, yönetim kurulunca hazırlanır ve meclisçe onaylanır. Bütçe, takvim yılına göre düzenlenir.

 

UYGULAMA:

 • Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır.
 • Yönetim Kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re’sen yapılabilir.
 • Yine aynı kanun çerçevesince Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden Tekirdağ Ticaret ve Sanayi odası, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenlemektedir.
 • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık, doğru bilgi, zamanında bilgi sağlamak adına sistemini kurmuş, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını kurul, komisyon ve ilgililere sunmaktadır.
 • Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalarını planlamaktadır. Bu plan çerçevesince harcamalarını düzenlemekte ve kaynak-harcama dengesini sağlamaktadır.

 

RAPORLAMA – DEĞERLENDİRME

 • 5174 sayılı Kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği madde 30’a göre: Kesin hesap; mizan, bilanço, bütçe giderleri ve bütçe gelirleri kesin hesap cetvelleri ile ihtiyaç duyulan diğer cetvellerden oluşur.
 • Oda ve borsalarda kesin hesap, ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç iki ay içinde yönetim kurulu tarafından meclise sunulur.
 • Meclise sunulan kesin hesap incelenmek üzere hesapları inceleme komisyonuna havale edilir. Komisyon, kendisine havale edilen kesin hesabı meclis başkanının belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler ve meclise sunar.
 • Meclis, komisyonun hazırladığı raporu da dikkate alarak kesin hesabı ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak en geç üç ay içinde onaylar veya reddeder.
 • Kesin hesabın onaylanması halinde yönetim kurulu ibra edilmiş sayılır.

 

B) FİNANSAL YÖNETİM

 • Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, iştirak olarak, değerlendirmektedir.
 •  Yönetim Kurulu yürütme organı olmakla birlikte Hesapları İnceleme komisyonu finansal yönetimle ilgili meclise görüşlerini rapor halinde sunabilir. Sayman üye fonların değerlendirilmesi, karlılık, yüksek getiri noktasında yönetim kuruluna bilgi verir.

 

C) DENETİM

 • Odamız mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontrollere bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.
 • Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, arzu etmesi halinde Mali yapısını bağımsız denetim kuruluşlarına denetletebilir. Mali beyanların ve yönetim hesaplarının uygunluğu aylık raporlar halinde sunulmaktadır.
 • Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması ve etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.
 • Mekanizmaların beklendiği gibi çalışıp çalışmadığının ve elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığının denetlenmesi kurumumuz açısından son derece önemlidir.
 • Ayrıca Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği madde 61 İstinaden Hesapları İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Tahsilat ve harcamalar ile diğer muhasebe iş ve işlemleri sayman üye tarafından her zaman, hesapları inceleme komisyonu tarafından ise toplantı dönemlerinde kontrol edilebilir.
 • 5174 sayılı kanunu madde 40’a göre ise yönetim kurulu üyeleri aralarından bir sayman üye seçer. Yönetmelik madde 60’a göre Sayman üye her zaman harcama ve gelirlerle ilgili olarak denetleme yapabilir.
 • Mevzuata aykırı işlemler ile görülen aksaklık ve eksiklikler sayman üye tarafından yönetim kuruluna, Hesapları inceleme komisyonu tarafından ise Meclise bir rapor halinde bildirilir.
 • Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Mali Yönetim ve Kontrollerin Kapsamı
 • İyi mali yönetim ve kontrol prensiplerinin karar alma süreçlerine ve yönetime destek sağlayan ilişkili sistemlere, politikalara ve prosedürlere dahil edilmesi,
 •  Kurumsal stratejilerin , önceliklerin amaçların hedeflerin ve planlanan performansın duyurulması.
 • Kaynakların izin verilen amaçlar doğrultusunda elde edilmesi tahsis edilmesi ve bunların kayıplardan korunması amacıyla sistemlerin oluşturulması ve uygulamaların yürürlüğe konulması.
 •  Alınan kararların mali sonuçlarında ve hedeflenen performansta meydana gelen sapmalar hakkında yönetime gerekli güvenilir bilgilerin sağlanması. Mali planda iyileştirici önlemlerin alınabilmesi amacıyla yapılacak değişikliklerin analiz edilmesi ve bu değişikliklerin belirlenmesi.

 Devredilen yetkinin uygulanmasına kaynakların kullanılmasına ve sonuçlara ulaşılmasına ilişkin hesap verme sorumluluğunun sağlanması amaçları taşımaktadır

 

                                                                                                                                                                                                                                                      Ali İNCEHASAN
MUHASEBE MEMURU

 

 

Gözden Geçiren

Onaylayan

Ahmet GÜRGÜRLER
Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu

İrfan EKİCİ
Genel Sekreter

 

 

 

 

 

__/__/2014 Tarih ve __ Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

Günlük Ziyaretçi Sayısı : 24
Haftalık Ziyaretçi Sayısı : 3126
Aylık Ziyaretçi Sayısı : 3126
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 3126