• 24.10.2023 03:45:00
 • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Kapasite Raporları, Ekspertiz Hizmetleri ve Yerli Malı Belgeleri

Sorumlusu: Asena YERSİZ KUMRAL

Telefon : 0282 261 21 71 / 112


SANAYİ ŞUBESİ

KAPASİTE RAPORU TANZİMİNİ ZORUNLU KILAN MEVZUAT Sanayi ve Ticaret Odalarına kaydolarak sanayi kuruluşu niteliği kazanan özel veya tüzel kişiliklerin irtibat bilgilerini, üretim konularını ve yıllık üretim kapasitelerini, teknolojilerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, sermaye ve istihdam bilgilerini ve benzeri konuları içeren, kuruluşun kimlik kartı niteliğindeki kapasite raporlarını Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası organizasyon yapısı içerisinde, Sanayi Şubesi (Servisi) düzenlemektedir. 


İmalat sanayii, ihracat, ithalat, gümrük, teşvik mevzuatı gibi birçok bürokratik işlemde, sanayi kuruluşu ile ilgili bilgilerin kapasite raporlarından elde edilmesi tercih edilmekte ve her geçen gün kapasite raporlarının önemi artmaktadır. 


Kapasite Şubesi tarafından görevlendirilen ekspertiz heyetleri ile firma işyerinde yapılan inceleme ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen kapasite raporları, prosedür gereğince Odalarca hazırlandıktan sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (T.O.B.B) onayını almak zorundadır. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası bu hizmeti hızla verebilmek ve Ankara'ya belgenin ulaştırılması esnasında zaman kaybını engellemek için elektronik mail kullanmaktadır.


Kapasite raporlarının yanıltıcı veya haksız rekabete neden olabilecek bilgiler içermemesi büyük önem taşıdığından, hesaplamalarda T.O.B.B. tarafından belirlenen kriterler ve hesaplama yöntemleri esas alınmaktadır. Günün teknolojilerini yansıtmayan kriterlerin tespiti ve güncelleştirilmeleri de Kapasite Şubesinin görevleri arasındadır.


Ayrıca, kamu kurumlarının firmalar hakkındaki bilgi taleplerinde, kapasite raporundaki bilgilerden faydalanılmaktadır.


Kapasite Şubesi, kapasite raporlarındaki ürünlerin DİE tarafından belirlenmiş US97 Ulusal Ürün Sınıflamasına göre kodlama çalışmasını sonuçlandırmış ve uygulamaya koymuştur.


Bu uygulama ise, ürün bazında toplam kapasite ve üretici firma bilgisine hızla ulaşılmasını sağlayacaktır.


 • 6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu, 
 • 5174 sayılı TOBB Kanunu, 
 • T.O.B.B Muamelat Yönetmeliği
 • İthalat ve ihracat Yönetmelikleri 
 • Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler, 
 • 560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri.

KAPASİTE RAPORUNUN KULLANILDIĞI YERLER

Kapasite Raporları;

 • Yatırım Teşvik Belgesi,
 • Dahilde İşleme İzin Belgesi,
 • Geçici Kabul İzin Belgesi
 • Müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
 • Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik kullanımı için gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
 • Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
 • Resmi ve özel ihalelerde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
 • Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
 • Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
 • İmalatçı belgesi alımında,
 • Vergi incelemelerinde,
 • Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde
 • Sanayi Sicil Belgesi alımlarımda 
 • Yerli Malı Belgesi alımlarında
 • gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

 

RAPORUN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE YENİLEME

Kapasite raporları düzenlendiği tarihten itibaren, firma tarafından değişiklik talebinde bulunulmaması veya Odalarca değişiklik tespit edilmemesi halinde iki yıl geçerlidir. Odalarca yapılmakta olan uyarılar da dikkate alınarak geçerlilik süresi dolmadan bir ay önce yenileme talebinde bulunulması gerekmektedir.

Kapasite raporunda yer alan bilgilerin değişmesi halinde, raporun yenilenmesi bürokratik işlemler sırasında problem çıkmaması açısından çok önemlidir.

Raporda yer alan makinalar kiralık (leasing dahil) ve kira sözleşmesi süresi 2 yıldan az ise sözleşmenin bitim tarihi raporun geçerlilik süresini belirler.

Makina Kira Sözleşmesi süresi, kapasite raporu için başvuru tarihinde 1 yıldan az ise bu makinalar için kapasite raporu düzenlenmez.


KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU VE ÜCRETLERİ

Kapasite raporu başvurusunda bulunmak için Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'na üye olmak zorunludur.

Üye işlemleri için: 0282 261 21 71 / 112 

İşyeri adresi değişikliklerini Üye İlişkileri Şubesine bildirmeyen üyelerimizin Kapasite Raporu müracaatları kabul edilmeyecektir. 

Kapasite raporu başvurusu, 1 nüsha "Kapasite Raporu Müracaat Formu" doldurularak, istenen belgelerle Kapasite Şubesine yapılır.

Kapasite Raporu Müracaat Formu elden veya web sayfamızdan ücretsiz elde edilebilmektedir.

İlk defa kapasite raporu düzenlenecekse Odamız Ticaret Sicili 'ne aday üyelik için başvuru gereklidir. 

01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olan yukarıdaki fiyata 3750,00 TL'lik T.O.B.B. onay harcı dahildir. 

Ayrıntılı bilgi TTSO Kapasite Şubesi yetkililerinden 0282 261 21 71 / 112 numaralı telefonlar ile temin edilebilir.


KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

KAPASİTE RAPORUNUN HAZIRLANMA SÜRESİ

Firma Kapasite Raporu Müracaat Formunu doldurarak müracaat ettikten sonra Kapasite Şubesince görevlendirilen ekspertiz heyeti firma işyerinde inceleme yapar.

Bilgiler ve belgeler değerlendirilerek hazırlanan raporlar onay için T.O.B.B.'ne gönderilir.


T.O.B.B. ONAYLI KAPASİTE RAPORUNDAN TASDİKLİ SURET VERİLMESİ

Tekirdağ Ticaret ve  Sanayi Odası'nca hazırlanan kapasite raporu firmayla mutabakat sağlandıktan sonra T.O.B.B.' ne onay için gönderilir. Onaydan dönen rapor Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda muhafaza edilir ve firmalar ilgili mercilere kapasite raporu ibraz etmek istedikleri zaman bu rapordan onaylı kopya alırlar.

Tasdik Fiyatı (Her yılın Ocak ayında değişir): 2024 Yılı 525,00 TL 'dir

Onaylı rapor kopyası almak için firma, antetli kağıdına kaç adet istendiğini belirtir şekilde, aşağıda örneği görülen dilekçe ile başvurur.


Dilekçe örneği:

Tekirdağ Ticaret ve  Sanayi Odası

Kapasite Şubesi Müdürlüğü'ne

.............tarih ve ...........nolu T.O.B.B. tasdikli kapasite raporundan ..........adet raporun ................'ye ibraz edilmek üzere verilmesini arz ederiz. Firma Ticaret Sicil No.


Firma Kaşesi ve

Yetkili İmza

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

İşyeri adresi değiştiğinde ne yapılmalıdır? 

İşyeri adresi değiştiği zaman Kapasite Raporu iptal edilir ve yeni adresin Tekirdağ Ticaret ve  Sanayi Odası Üye İlişkileri ve Kapasite Şubelerine bildirilmesi gereklidir. Yeni adres için yeni Kapasite Raporu müracaatı yapılır. 


Kapasite raporu neden iptal edilir?

Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmı veya tümü satılmış veya başka bir firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri kapanmışsa kapasite raporu iptal edilir.

Kapasite raporuna mamul veya hammadde ilave ettirmek için ne yapılmalıdır?

Rapor yeni düzenlenmiş ve 5 günlük mutabakat sürecinde ise, firma müracaatı Eksper heyetince incelenerek uygun görüldüğü taktirde ilave edilir. Odalar Birliğince onaylanmış rapora bu gibi ilaveler yapılamaz.

Henüz süresi dolmamış kapasite raporuna yeni bir ürün, hammadde veya yeni bir makina ilave etmek için ne yapılmalıdır ?

Kapasite raporu yenilenecektir.

Kapasite raporunun hazır olduğu bilgisi nereden alınır?

0282 261 21 71 / 112 numaraları arayınız.

 

3750,00 TL TOBB Onay Harcının Yatırılacağı Banka Hesap Numaraları

Vakıflar Bankası-Merkez Şube Iban No:TR210001500158007293586413

Akbank-Bakanlıklar Şubesi Iban No:TR350004600153888000069072


YERLİ MALI BELGELERİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile Birliğimize kontrol yetkisi verilmiştir

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir. Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda sayılan belgelerden  4, 5 ve 6 ncı  maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra sanayi ürünleri için  üyesi oldukları Ticaret ve/veya Sanayi Odasına, tarımsal ve hayvancılık ürünleri için ise  Ticaret  Borsasına başvurmalıdır. 

Yerli Malı Belgesi TOBB onay bedeli 2024 yılı için 900,00 TL olup dilekçe ve formlar kısmında banka hesap bilgilerine ulaşılabilmektedir.