• 23.10.2023 23:46:24
  • Puan Verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Genel sekreter görev tanımı

YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

1. Odanın ilgili kanunlara göre verilecek belgeleri düzenlemek ve üyelerle ve tüm kurum ve kuruluşlar ile olan yazışmaları yürütmek. Fatura suretlerinin onayı, rayiç fiyatlar, bilirkişi ve ekspertiz raporları ile kapasite raporları, kayıtlı üyelerin faaliyet belgeleri ve ihalelere katılım ile ilgili hazırlanan diğer belgeler, sicil suretleri ve kimlik kartları, iş makineleri tescili, ihracat işlemlerinde kullanılan ATR, EUR1, menşe şahadetnameleri vb. gibi dış ticaret belgeleri, K belgeleri işlemleri, Oda üye dosyasındaki evrakların onaylı suretleri, gibi işlemlerin yapılmasını sağlamak ve hazırlanan tüm evrakların kontrol ve imzalarının tamamlanması ve bunlara ilişkin üyelerin veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının Odamız kayıtlarından yazılı ve sözlü sorularını yanıtlamak.

2. Oda personelinin özlük işleri ile sicil dosyalarının düzenlenmesi ve saklanması işlerini yürütmek. Genel Sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. İlgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde personel kadrolarının belirlenmesi, alımı ve özlük işleri ile ilgili çalışmaları yapmak ve Yönetim kuruluna sunmak, bunlara ilişkin dosya bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ve takip işlerini yapmak.

3. Odanın bütçe taslağının hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.Oda bütçesi ile ilgili geçmiş veriler ve gerçekleşmeler göz önüne alınarak gelecek yılın bütçesinin oluşturulması için kurulan komisyona bilgi ve verilerin sunumunu sağlamak.

4. Odanın demirbaş ve ayniyat kayıtları düzenlenmesi ve takibini sağlamak. Odanın mevcut demirbaş kayıtlarının düzenli olarak tutulması ve kontrol edilmesini sağlamak.

5. Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarında konuların mevzuata uygunluğu ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak. Alınan kararları uygulamak ve mevzuata uygunluğu konusunda görüş bildirmek.Odamız organlarının toplantılarını ve bu toplantılarda alınan kararların uygulanmasını ve arşivlenmesi ve usul ve yönetmelikler çerçevesinde kayıtların tutulmasını sağlamak ve kontrol etmek.

6. Yönetim Kurulu Başkanının yapacağı her türlü açıklama ve görüş bildirimi ile ilgili verileri sunmak ve sağlamak üzere çalışmalarda bulunmak. Odamızın yetkili organlarının güncel konular ile ilgili yapacakları her türlü yazılı ve sözlü açıklamalar için konu ile ilgili bilgilerin derlenip, toplanması ve odamızın ilgili birimleri ile koordineli bir şekilde raporlanmasını sağlamak.

7. İlin ve Ülkenin ekonomisi ile ilgili güncel ekonomik verilerin oluşturulmasını sağlamak. Oda Yönetim Kurulu, meclis ve meslek komite üyelerimizin ilimiz ekonomisi ile ilgi tarafımıza ilettikleri görüş ve önerileri dinlemek ve notlar almak, bunları ilgili ve yetkili organlara raporlamak, ayrıca ilgili organların çeşitli konularda talep edilen bilgileri kendilerine tedarik etmek.

8. Oda Meclisi ve Yönetim Kurulunca verilecek diğer işleri yapmak.

9 – Hizmeti durdurma.

10 – Uygun olmayan hizmete karar verme.

11 – Kaynak, Zaman, istihdam, Yatırım gerektiren önleyici faaliyetleri başlatma.